Liv Skin Care, gevestigd aan Berghuizen 22

6627KB Maasbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

livskincare.nl

Berghuizen 22

6627KB Maasbommel

+31630590326

 

Ilona Koolhaas is de Functionaris Gegevensbescherming van Liv Skin Care zij is te bereiken via info@livskincare.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Liv Skin Care verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- data ingevulde intakekaart

- welke diensten en producten worden afgenomen

- eventueel foto's bij kuur verband

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Liv Skin Care verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@livskincare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Liv Skin Care verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen         voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

 

Liv Skin Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Liv Skin Care) tussen zit. 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

Liv Skin Care bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de   doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

-2 jaar na inactiviteit

-10 jaar klantenkaarten en eventuele foto's

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

 

Liv Skin Care verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

Liv Skin Care gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liv Skin Care en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@livskincare.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Liv Skin Care wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Liv Skin Care neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@livskincare.nl